Táto webová stránka využíva súbory cookies. Pomáhajú nám zlepšovať kvalitu stránky, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich použitím.

Podielový fond J&T BOND EUR
s výkonnosťou 5,26% p. a.
od vzniku fondu k 9. 3. 2017

Staňte sa súčasťou projektov,
s ktorými rastie celé Slovensko.

O podielovom fonde J&T BOND EUR

J&T BOND EUR je zmiešaný špeciálny otvorený podielový fond., ktorého predaj aranžuje výhradne J&T Banka, a. s. Fond od svojho vzniku k 9. 3. 2017 dosiahol výkonnosť 5,26 % p. a.

Viac informácií o fonde

Prečo investovať do podielových fondov?

Investovanie do podielových fondov umožňuje dostatočne rozložiť investičné riziká pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu.

Viac informácií

Exkluzívny klub MAGNUS

S investíciou do podielových fondov získavate členstvo v exkluzívnom klube MAGNUS.

Zobraziť benefity klubu MAGNUS

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku na obchodných miestach správcu fondu spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a na www.penzijna.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, ktorého miera je závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. V súlade so štatútom podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Výkonnosť je uvedená v hrubých hodnotách a pre získanie čistej výkonnosti musí investor zohľadniť účtované poplatky.